• Żubry
  • Sarny

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie instalacji OZE w Gminie Białowieża

Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie instalacji OZE w Gminie Białowieża

                W dniu 27.04.2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonania instalacji OZE w Gminie Białowieża”.  Dofinansowanie otrzymano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

                Celami bezpośrednimi projektu są: wzrost produkcji z OZE i redukcja emisji CO2. Do celów społecznych należy podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez: wzrost jakości infrastruktury technicznej, ochronę środowiska w wyniku redukcji zanieczyszczeń do atmosfery, redukcję kosztów opłat za energię przez mieszkańców.

                Projekt obejmuję realizację trzech zadań:

-przygotowanie dokumentacji technicznej

-montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych ( 6 instalacji kolektorów słonecznych, 21 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców gminy)

-nadzór inwestorski

                Po realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

-Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE-21 szt.

-Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 6 szt.

-Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,02 MW

-Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,07 MW

-Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 53,88 MtCO2/rok

-Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE-10,69 MWh/rok

-Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE- 65,75 MWh/rok

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu – 577 054,29 PLN

Współfinansowanie UE (65%) – 375 085,28 PLN

Wkład własny – 201 969,01 PLN

 

Przydatne linki